ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

IMBROS AND TENEDOS STUDIES ASSOCIATION

Η Εταιρία Μελέτης ΄Ιμβρου και Τενέδου ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 1986 με σκοπό την έρευνα και μελέτη της ιστορίας, του πολιτισμού και της εξέλιξης των νησιών ΄Ιμβρου και Τενέδου, από ανθρώπους οι οποίοι έκριναν ότι χρειαζόταν ένας φορέας, ο οποίος, απαλλαγμένος από το φόρτο της αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιμβριακά σωματεία, θα μπορούσε, απερίσπαστα, να ασχοληθεί με την σπουδή της ιστορικής πορείας και της προοπτικής του μέλλοντος των δύο νησιών καθιστάμενος μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη δεξαμενή γνώσεων και ιδεών.

The Imbros and Tenedos Studies Association was established in Thessaloniki in December 1986 aiming to search and study the history, culture and the developement of the islands Imbros and Tenedos, by some people who felt the need to create a medium which free from the burden of facing the everyday problems of the Imbrians, could, undistracted, occupy with the study of the historic course and the future perspectives of the two islands becoming constantly enriched "think tank".

Εταιρία Μελέτης 'Ιμβρου και Τενέδου / Imbros and Tenedos Studies Association
Δημητσάνας 47 / Dimitsanas 47
Τ.Κ. 54454, Θεσσαλονίκη / 54454, Thessaloniki, Greece
τηλ. 2310 953.779 / tel. 0030.2310.953779

 
 
 
www.imvrosisland.org